The Blog

กพ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล กุมภาพันธ์ 2564

 1. วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
 • เวลา 09.00-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.29-12.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.09-14.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.39-16.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 1. วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • เวลา 08.29-09.24 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.24-12.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 1. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • เวลา 07.00-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.45-11.41 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.39-15.35 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 1. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • เวลา 07.42-08.39 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.29-11.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

 1. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • เวลา 08.09-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 10.29-11.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

cr : ddproperty

#สร้างบ้าน #ฤกษ์สร้างบ้านปี2564 #ฤกษ์สร้างบ้านเดือนกุมภาพันธ์2564